Archive

Full Articles

Keqiang Ding, Wenjuan Li, Hongwei Yang, Suying Wei, Zhanhu Guo
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.70
Page 63-69

OPEN ACCESS

Bing Huang, Xiaodong Zheng, Mi Lu, Yiming Zhou, Yu Chen, Su Dong, Yu Qiao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.71
Page 71-74

OPEN ACCESS

G. Yang, C.Y. Jiang, X.M. He, J.R. Ying, J. Gao, C.R. Wan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.73
Page 75-78

OPEN ACCESS

Chenmin Liao, Jiachang Zhao, Bohejin Tang, Aomin Tang, Yanhong Sun, Jingli Xu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.74
Page 79-82

OPEN ACCESS

Takayuki Hirashige, Tomoichi Kamo, Takao Ishikawa, Takeyuki Itabashi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.75
Page 83-88

OPEN ACCESS

Farah Alvi, Punya A. Basnayaka, Manoj K. Ram, Humberto Gomez, Elias Stefanako, Yogi Goswami, Ashok Kumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.76
Page 89-95

OPEN ACCESS

Xinlu Li, Hongfang Song, Hao Wang, Hongyi Li, Yuxin Zhang, Jiamu Huang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.77
Page 97-101

OPEN ACCESS

Yih-Min Yeh, Hsiang Chen, Chuan Hao Liao, Ching Bang Chen, Bin Yi Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.78
Page 103-106

OPEN ACCESS

Abdullah M. Asiri, Ibrahim S. El-Hallag, A.O. Al-Youbi, Khalid A. Alamry, Salman A. Khan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v15i2.80
Page 113-121

OPEN ACCESS