Archive

Short Communication

Sandeep Kaushal, Pritpal Singh, Susheel K. Mittal
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.435
Page 005-008

OPEN ACCESS

Jianzhi Sun, Zhen Jiang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.436
Page 009-011

OPEN ACCESS

Chyuan-Haur Kao, Hsiang Chen, Jer-Chyi Wang, Yu-Cheng Chu, Chiao-Sung Lai, Shih-Po Lin, Chuan-Yu Huang, Jiun-Cheng Ou
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.437
Page 013-016

OPEN ACCESS

Full Articles

A. A. Al-Owais, I. S. El-Hallag, L. M. Al-Harbi, E. H. El-Mossalamy, H. A. Qari
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.438
Page 017-021

OPEN ACCESS

M. Estrada, C. Reza, J. Salmones, J.A. Wang, M. E. Manríquez, J. M. Mora, M. L. Hernández, A. Zúñiga, J. L. Contreras
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.439
Page 023-028

OPEN ACCESS

Yih-Min Yeh, Hsiang Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.440
Page 029-032

OPEN ACCESS

M. Y.A. Rahman, A. A. Umar, S. K.M. Saad, M. M. Salleh, A. Ishaq
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.441
Page 033-037

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Hsiang Chen, Yih-Min Yeh, Yun Ti Chen, Chian You Chen, Sheng-Hsin Wang, Li-Chen Chu, Ren Guei Ueng, Hsi-Wen Yu, Sheng-Ting Huang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v17i1.443
Page 045-048

OPEN ACCESS