Archive

Short Communication

Benzhi Liu, Guangqing Liu, Bo Xiao, Jinlong Yan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.492
Page 77-80

OPEN ACCESS

Full Articles

Hang Lin, Tianyao Jiang, Qingyang Sun, Guangzhen Zhao, Junyou Shi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.470
Page 63-70

OPEN ACCESS

Kobra Ghayedi Karimi, Mahmoud Ebrahimi, Sayed Ahmad Mozaffari
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.486
Page 81-89

OPEN ACCESS

Shuhua Pang, Weiliang Chen, Zhewei Yang, Zheng Liu, Xin Fan, Xu Xu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.469
Page 97-102

OPEN ACCESS

Hongfang Sun, Jian liu, Kun Chu, Shazim Ali Memon, Zhuo Cen, Xiaogang Zhang, Dawang Li, Feng Xing
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.454
Page 103-111

OPEN ACCESS

M. Y.A. Rahman, A. S. Sulaiman, A. A. Umar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.466
Page 113-117

OPEN ACCESS