Archive

A. A. Al-Owais, I. S. El-Hallag, M. A. Ghanem, E. H. El-Mossalamy
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i1.383
Page 17-20

OPEN ACCESS

Wei Xia, Zhujian Li, Haifei Long, Jindan Chen, Ting Li, Mei Qiang Fan, Yong Jin Zou
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i1.385
Page 21-24

OPEN ACCESS

Kimberly Y. Scott, Anna Halajko, Glenn G. Amatucci
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i1.386
Page 25-36

OPEN ACCESS

Reza Kavian, Antonello Vicenzo, Massimiliano Bestetti
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i1.388
Page 43-48

OPEN ACCESS