Archive

Hichem Kahia, Saadi Aicha, Djamel Herbadji, Abderrahmane Herbadji, Said Bedda
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a02
Page 225-234

OPEN ACCESS

L. Ponraj Sankar, R. Kamalakannan, G. Aruna, M.R. Meera, V. Vijayan, S. Sivananthan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a05
Page 252-255

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Yutao Lian, Qizhen Xie, Minggang Zheng
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a07
Page 262-268

OPEN ACCESS

R. Yokeswaran, V. Vijayan, T. Karthikeyan, M. Loganathan, A. Godwin Antony
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a08
Page 269-273

OPEN ACCESS

Xiurong Si, Ding Ding, Jianhua Zhou, Zhangwei Cao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a09
Page 274-279

OPEN ACCESS

Jing Zou, Gang Wu, Wei Jiang, Congwang Bao, Jiayin Zou
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i4.a10
Page 280-284

OPEN ACCESS