Archive

Short Communication

Jian-zhi SUN
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.149
Page 253-256

OPEN ACCESS

Ting Luo, Shaorong Wang, Le Shao, Jiqing Qian, Xiaofeng Ye, Zhongliang Zhan, Tinglian Wen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.150
Page 257-262

OPEN ACCESS

Full Articles

Maciej Chotkowski, Franciszek Mikłaszewicz, Andrzej Czerwiński
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.151
Page 263-267

OPEN ACCESS

Guanglei Tian, Chunju Lv, Meiqiang Fan, Kangying Shu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.152
Page 269-272

OPEN ACCESS

L.B. Yang, W.S. Ning, X.D. Wang, W. Liu, H.Y. Shen, Y.X. Huang, K.Y. Shu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.153
Page 273-278

OPEN ACCESS

P.L. Mollerup, A.S. Christiansen, N. Bonanos, M.B. Mogensen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.154
Page 279-285

OPEN ACCESS

Siva Rao Tirukkovalluri, Rama Krishna Hanuman Gorthi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.155
Page 287-292

OPEN ACCESS

XiaoYun Wang, Han Feng Cui, Lin Cheng, Hao Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.156
Page 293-296

OPEN ACCESS

Paul Gasper, Joshua Hines, Jean-Paul Miralda, Ricardo Bonhomme, Jerome Schaufeld, Diran Apelian, Yan Wang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v16i4.157
Page 297-304

OPEN ACCESS