Archive

Full Articles

P. Pietrowski, G. Lota, D. Pęziak, K. Lota
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.369
Page 63-68

OPEN ACCESS

Feng Niu, Tong Gao, Laishun Qin, Zhi Chen, Qiaoli Huang, Ning Zhang, Sen Wang, Xingguo Sun, Yuexiang Huang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.370
Page 69-73

OPEN ACCESS

Hsiang Chen, Chia-Hung Chen, Hua-Yu Shih, Jun Yu Lin, Yih-Min Yeh
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.371
Page 75-78

OPEN ACCESS

Jiun-Jr Wang, Shang-Ren Lin, Chuan-Haur Kao, Ching-Hao Hu, Hsiang Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.372
Page 79-81

OPEN ACCESS

Yow-Chyun Shyu, Min Han Lin, Shang-Ren Lin, Shang Lin Tsai, Chin Pang Chen, Meng-Lieh Sheu, Hsiang Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.373
Page 83-86

OPEN ACCESS

Zahra Padashbarmchi, Amir Hossein Hamidian, Owen Noonan, Nematolah Khorasani, Mahmood Kazemzad
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.374
Page 87-90

OPEN ACCESS

Reza Karimi Shervedani, Akbar Amini, Motahareh Karevan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.376
Page 95-102

OPEN ACCESS

Yanli Zhang, Li Wang, Jianjun Li, Xiangming He, Lei Wen, Jian Gao, Hengwei Liu, Yufeng Zhang, Peng Zhao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.377
Page 103-109

OPEN ACCESS

A. Z. Friedberg, K. Kammer Hansen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i2.378
Page 111-120

OPEN ACCESS