Archive

Hsiang Chen, Yu-Cheng Chang, Yan-Yu Chen, Wei-Cheng Lo
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a02
Page 205-209

OPEN ACCESS

Xiyang Yan, Yansu Wang, Zhiling Ma
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a04
Page 217-220

OPEN ACCESS

Jiun-Jr Wang, Cheng Yuan Li, Wei-Chih Weng, Jo Lun Chiu, Yan Yu Chen, Chen Haw Su, Yu Sheng Tsai, Hsiang Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a05
Page 221-226

OPEN ACCESS

Kenan Ozel, Ilhan Kosalay, Abdullah Atilgan, Aycan Atli, Z. Kerem Yildiz, Abdullah Yildiz
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a06
Page 227-231

OPEN ACCESS

M.Y.A. Rahman, S.A.M. Samsuri, A.A. Umar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a07
Page 233-237

OPEN ACCESS

N. Rajan, R. Thanigaivelan R., K.G. Muthurajan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a08
Page 239-242

OPEN ACCESS

H.Shafqat Kharal, Muhammad Kamran, Suhail A. Qureshi, Waqas Ahmad
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i4.a09
Page 243-248

OPEN ACCESS