Archive

Shirley Tiong Palisoc, Michelle Tiamzon Natividad, Craig Egan Allistair Dumanon Tan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.261
Page 89-93

OPEN ACCESS

S.N. Sadikin, M.Y.A. Rahman, A.A. Umar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.325
Page 109-113

OPEN ACCESS

N.K. Singh, Ritu Yadav, M.K. Yadav, Carlos Fernandez
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.317
Page 115-121

OPEN ACCESS

Tianchu Yin, Hongwei ShenTu, Chengqiao Xi, Xin Chen, Wenzhen Zou, Meiqiang Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.320
Page 123-127

OPEN ACCESS

G. Almutairi, Y. Alyousef, F. Alenazey
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.315
Page 129-133

OPEN ACCESS

Nurul Akmaliah Dzulkurnain, N.A. Mustaffa, N.S. Mohamed
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.269
Page 135-140

OPEN ACCESS