Archive

Alberto Fichera, Arturo Pagano
https://doi.org/10.18280/ijht.350201
Page 235-242

OPEN ACCESS

S.M. Pesteei , Nemat Mashoofi, Saman Pourahmad, Ashkan Roshan
https://doi.org/10.18280/ijht.350202
Page 243-248

OPEN ACCESS

Ying Huang , Lunjun Chen , Meijun Li , Bing Zhang , Xiaoling Chen , Linna Zhang
https://doi.org/10.18280/ijht.350203
Page 249-254

OPEN ACCESS

Asma Abdelhafidi , Salem F. Chabira , Wassima Yagoubi , Maria C. Mistretta , Francesco P. Lamantia , Mohamed Sebaa , Ahmed Benchatti
https://doi.org/10.18280/ijht.350204
Page 255-261

OPEN ACCESS

Samuel O. Adesanya, Michael B. Fakoya , John A. Falade, Ramoshweu S. Lebelo, Dorcas M. Okewole
https://doi.org/10.18280/ijht.350205
Page 262-266

OPEN ACCESS

Vusala Ambethkar, Durgesh Kushawaha
https://doi.org/10.18280/ijht.350207
Page 273-278

OPEN ACCESS

Yousef Belloufi, Abdelhafid Brima , Sakina Zerouali , Rachid Atmani , Faris Aissaoui , Amar Rouag , Noureddine Moummi
https://doi.org/10.18280/ijht.350208
Page 279-288

OPEN ACCESS

Faris Aissaoui, Abdelmoumene H. Benmachiche , Abdelhafid Brima , Yousef Belloufi , Moussa Belkhiri
https://doi.org/10.18280/ijht.350209
Page 289-296

OPEN ACCESS

Teresa M. Gulotta, Francesco Guarino , Maurizio Cellura , Giulio Lorenzini
https://doi.org/10.18280/ijht.350210
Page 297-305

OPEN ACCESS

Tiantian Fu, Jie Liu , Ruiquan Liao
https://doi.org/10.18280/ijht.350211
Page 306-312

OPEN ACCESS

Rihab Hamila, Raoudha Chaabane, Faouzi Askri, Abdelmajid Jemni, Sassi B. Nasrallah
https://doi.org/10.18280/ijht.350212
Page 313-324

OPEN ACCESS

Rihab Hamila, Abdelmajid Jemni , Sassi Ben Nasrallah , Patrick Perré
https://doi.org/10.18280/ijht.350214
Page 330-338

OPEN ACCESS

Ming Hu, Yuanxue Liu, Jianbo Ren, Yu Zhang, Linbo Song
https://doi.org/10.18280/ijht.350215
Page 339-346

OPEN ACCESS

Ali Belhocine, Wan Z.W. Omar
https://doi.org/10.18280/ijht.350216
Page 347-353

OPEN ACCESS

Suvanjan Bhattacharyya, Supratim Das, Anubhab Sarkar, Anindya Guin, Ayan Mullick
https://doi.org/10.18280/ijht.350218
Page 360-363

OPEN ACCESS

Igor V. Zaginaylo, Yakov A. Maksimeniuk, Alexander N. Pysarenko
https://doi.org/10.18280/ijht.350219
Page 364-370

OPEN ACCESS

Huijuan Zhou, Meijie Jia, Baoxun Liu, Zhi Chen
https://doi.org/10.18280/ijht.350220
Page 371-377

OPEN ACCESS

Dipankar De, Tarun K. Pal, Santanu Bandyopadhyay
https://doi.org/10.18280/ijht.350221
Page 378-383

OPEN ACCESS

Lin Guo, Dan Bai, Wen Zhou, Xinduan Wang
https://doi.org/10.18280/ijht.350222
Page 384-392

OPEN ACCESS

Umayorupagam P. Arunachalam, Mohan Edwin
https://doi.org/10.18280/ijht.350223
Page 393-397

OPEN ACCESS

Songrong Qian, Shuijie Qin, Hongshun Shi
https://doi.org/10.18280/ijht.350224
Page 398-402

OPEN ACCESS

Zhiping Xue, Qingyu Liu, Peter Emmanuel, Junwei Qin, Dejun Liu, Wei Gao, Yuanjuan Gong, Xuewei Bai
https://doi.org/10.18280/ijht.350227
Page 421-425

OPEN ACCESS

Rama Krishna Konijeti, Pullela Kameswara Sarma, Naveen Puppala, K.V. Sharma, L.S.V. Prasad
https://doi.org/10.18280/ijht.350228
Page 426-432

OPEN ACCESS