Archive

Reham A. Eltuhamy, Mohamed Rady, Khaled H. Ibrahim, Haitham A. Mahmoud
https://doi.org/10.18280/i2m.190501
Page 311-325

OPEN ACCESS

Jielong Hu, Pingyi Wang, Jie Zhang, Meili Wang, Yafei Chen, Congcong Zhao
https://doi.org/10.18280/i2m.190503
Page 337-345

OPEN ACCESS

Bellal Belkacemi, Salah Saad, Zine Ghemari, Fares Zaamouche, Adel Khazzane
https://doi.org/10.18280/i2m.190504
Page 347-354

OPEN ACCESS

Ashish Kumar Srivastava, Akash Dubey, Manish Kumar, Shashi Prakash Dwivedi, Rabesh Kumar Singh, Sanjay Kumar
https://doi.org/10.18280/i2m.190506
Page 363-369

OPEN ACCESS

Mokhtar Ghodbane, Djamel Benmenine, Abderrahmane Khechekhouche, Boussad Boumeddane
https://doi.org/10.18280/i2m.190507
Page 371-378

OPEN ACCESS

Yanghua Gao, Weidong Lou, Hailiang Lu
https://doi.org/10.18280/i2m.190508
Page 379-383

OPEN ACCESS

Sandeep Singh Kharb, Rajendra Madhukar Belokar, Suman Kant, Milap Sharma
https://doi.org/10.18280/i2m.190509
Page 385-389

OPEN ACCESS