Archive

Rachid Djeffal, Sidi Mohammed El Amine Bekkouche, Mustapha Samai, Zohir Younsi, Redouane Mihoub, Abdelaziz Benkhelifa
https://doi.org/10.18280/i2m.190101
Page 1-8

OPEN ACCESS

Sanni Kumar, Roop Pahuja
https://doi.org/10.18280/i2m.190102
Page 9-18

OPEN ACCESS

Yanghua Gao, Weidong Lou, Hailiang Lu
https://doi.org/10.18280/i2m.190103
Page 19-24

OPEN ACCESS

Nida Nasir, Shaima Raji, Mahmoud F. Al Ahmad
https://doi.org/10.18280/i2m.190104
Page 25-33

OPEN ACCESS

Miloud Bentoumi, Ahmed Bentoumi, Haddi Bakhti
https://doi.org/10.18280/i2m.190105
Page 35-41

OPEN ACCESS

Jianxian Cai, Gang Wang, Yanxiong Wu, Zhitao Gao, Zhongchao Qiu
https://doi.org/10.18280/i2m.190106
Page 43-49

OPEN ACCESS

Ahmed Bentoumi, Amar Mezache, Houcine Oudira
https://doi.org/10.18280/i2m.190108
Page 59-64

OPEN ACCESS

Yinggang Shi, Tian Yang, Shuo Zhang, Li Liu, Yongjie Cui
https://doi.org/10.18280/i2m.190109
Page 65-72

OPEN ACCESS