Archive

Foued Chabane, Elmoaiz Sekseff
https://doi.org/10.3166//I2M.17.37-53
Page 37-53

OPEN ACCESS

Tiejun Tao, Ping Huang, Sipeng Wang, Yi Luo
https://doi.org/10.3166/I2M.17.55-62
Page 55-62

OPEN ACCESS

Sihem Bouzid, Yamina Harnane, Abdelhafidh Brima
https://doi.org/10.3166/I2M.17.63-79
Page 63-79

OPEN ACCESS

Chengying Xu, Jiuming Xie, Jin Wu, Dengyue Sun, Jing Mi, Zhidong Liu
https://doi.org/10.3166/I2M.17.81-92
Page 81-92

OPEN ACCESS

Djamel Benmenine, Abdelhalim Bentebbiceh
https://doi.org/10.3166/I2M.17.93-111
Page 93-111

OPEN ACCESS

Xi Chu, Zhixiang Zhou, Xiaoju Xiang, Songlin He, Xu Hou 
https://doi.org/10.3166/I2M.17.113-130
Page 113-130

OPEN ACCESS

Koua Kamenan Blaise, Koffi Ekoun Paul Magloire, Gbaha Prosper
https://doi.org/10.3166/I2M.17.131-151
Page 131-151

OPEN ACCESS

Mokhamad Tirono, Suhariningsih, Retna Apsari, Moh Yasin, Gunawan A. A. N.
https://doi.org/10.3166/I2M.17.153-165
Page 153-165

OPEN ACCESS