Archive

OPEN ACCESS

Fenjiro Youssef, Benbrahim Houda
https://doi.org/10.18280/ria.330402
Page 265-273

OPEN ACCESS

Xu Cheng, Chenyuan Zhao
https://doi.org/10.18280/ria.330403
Page 275-281

OPEN ACCESS

Danial A. Muhammed, Soran A.M. Saeed, Tarik A. Rashid
https://doi.org/10.18280/ria.330404
Page 283-292

OPEN ACCESS

Guoxing Jin, Kai Bai, Yixian Zhang, Han He
https://doi.org/10.18280/ria.330405
Page 293-298

OPEN ACCESS

Bulla Premamayudu, Peram Subbarao, Koduganti Venkata Rao
https://doi.org/10.18280/ria.330406
Page 299-304

OPEN ACCESS

Kaushal Kumar, Durgesh Nandan, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ria.330407
Page 305-311

OPEN ACCESS

Satyanarayana Murthy Teki, Balaji Banothu, Mohan Krishna Varma
https://doi.org/10.18280/ria.330408
Page 313-319

OPEN ACCESS

Bixin Li, Rong Fan, Bing Yang, Shigang Lin
https://doi.org/10.18280/ria.330409
Page 321-325

OPEN ACCESS