Archive

L. D’acierno, M. Botte, B. Montella
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-123-135
Page 123-135

OPEN ACCESS

Edson Lungomesha, Ackim Zu
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-136-145
Page 136-145

OPEN ACCESS

M. Passalacqua, D. Lanzarotto, M. Repetto, M. Marches
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-146-154
Page 146-154

OPEN ACCESS

Yutaro Kamada, Ryoji Matsunaka, Tetsuharu Oba, Dai Nakagawa, Yoshiyasu Suzuki, Shinkuro Ho
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-155-165
Page 155-165

OPEN ACCESS

Niosha Kayhani, Steffen Reym
166-175
Page https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-166-175

OPEN ACCESS

Natasha Bolsin
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-176-188
Page 176-188

OPEN ACCESS

Rebecca J. Sargisson
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-189-201
Page 189-201

OPEN ACCESS

Meng-Ling Wu, Lu Zhu, Chun Tian
https://doi.org/10.2495/TDI-V2-N2-202-214
Page 202-214

OPEN ACCESS