Archive

Ahmed Remlaoui, Driss Nehari, Abderrahmane Elmeriah, Mohammed Laissaoui
https://doi.org/10.3166/JESA.50.335-360
Page 335-360

OPEN ACCESS

A. Bendriss, C. Kezrane, Y. Lasbet, S. Awad, K. Loubar, M. Makhlouf
https://doi.org/10.3166/JESA.50.361-378
Page 361-378

OPEN ACCESS

Jian Zhou, Min Wang
https://doi.org/10.3166/JESA.50.379-390
Page 379-390

OPEN ACCESS

Soumya Ranjan Mishra, Sheeja K. L., Nagendra P. Pathak
https://doi.org/10.3166/JESA.20.391-403
Page 391-403

OPEN ACCESS

Shixin Song, Wanchen Sun, Feng Xiao, Silun Peng, Jingyu An, Da Wang
https://doi.org/10.3166/JESA.50.405-421
Page 405-421

OPEN ACCESS

K. Suresh, A. R. Vijay Babu, P. M. Venkatesh
https://doi.org/10.3166/JESA.50.423-434
Page 423-434

OPEN ACCESS

Yang Gao, Hao Xu, Mengqi Hu, Jiang Liu, Jiahao Liu
https://doi.org/10.3166/JESA.50.435-448
Page 435-448

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Hongwang Du, Wei Xiong, Haitao Wang, Zuwen Wang
https://doi.org/10.3166/JESA.50.471-484
Page 471-484

OPEN ACCESS

Fouad Haouari, Nourdine Bali, Mohamed Tadjine, Mohamed Seghir Boucherit
https://doi.org/10.3166/JESA.50.485-505
Page 485-505

OPEN ACCESS

Jian Tan, Guoqiang Jiang, Zuogong Wang
https://doi.org/10.3166/JESA.50.507-519
Page 507-519

OPEN ACCESS

Chiranjeevi Pandi, Teja Santosh Dandibhotla, Vishnu Vardhan Bulusu
https://doi.org/10.3166/JESA.50.521-543
Page 521-543

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Rajeev Kumar, Siva Kumar Tadepalli
https://doi.org/10.3166/JESA.50.555-568
Page 555-568

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS