Archive

Ling Tang, Mingju Chen
https://doi.org/10.18280/mmep.030201
Page 53-56

OPEN ACCESS

Ran Meng, Chunyan Zhang, Jiongkai Wang, Tangkai Li, Qiming Cui
https://doi.org/10.18280/mmep.030202
Page 57-62

OPEN ACCESS

Po Wu, Qihua Ma, Jian Zhu, Huiyin Liang
https://doi.org/10.18280/mmep.030203
Page 63-66

OPEN ACCESS

Yaxuan Yang, Chunyan Zhang, Yunwei Huang, Yunshan Guo, Jiayan Xu
https://doi.org/10.18280/mmep.030204
Page 67-70

OPEN ACCESS

Tianzhu Huang, Dongjian Zhang, Danhua Zhai, Qihua Ma, Yiyang Sheng
https://doi.org/10.18280/mmep.030206
Page 75-80

OPEN ACCESS

Yanfang Cui, Qingxue Zhang, Wenguang Han, Dandan Zhao
https://doi.org/10.18280/mmep.030207
Page 81-86

OPEN ACCESS

Fengjiao Zhao, Qiang Yan, Bin Li, Jiuming Xie
https://doi.org/10.18280/mmep.030208
Page 87-90

OPEN ACCESS

Sheng Zhao, Zhenyang Xu, Jincai Zhong, Kexin Sun
https://doi.org/10.18280/mmep.030209
Page 91-95

OPEN ACCESS

Lei Zhang, Kehui Deng, Ziqi Wang
https://doi.org/10.18280/mmep.030210
Page 96-100

OPEN ACCESS

A. Padmanabha Reddy, Manjula S. H., C. Sateesha, N. M. Bujurke
https://doi.org/10.18280/mmep.030212
Page 108-114

OPEN ACCESS