Archive

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Nilesh C. Kanojiya, Achal S Shahare, Ritesh Sambare, Kalyani Sengar
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.51-60
Page 51-60

OPEN ACCESS

Xingui Zhang, Zixing Chen, Nianping Yi
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.61-74
Page 61-74

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Chaib Kkaled, Sahli Ahmed, Sara Sahli
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.109-126
Page 109-126

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jiaguang Kan, Yang Sen, Dongxu Liang
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.139-150
Page 139-150

OPEN ACCESS