Archive

Kharabela Swain, Sampada Kumar Parida, Gouranga Charan Dash
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.7-21
Page 7-21

OPEN ACCESS

Clement Adekunle Komolafe, Mufutau Adekojo Waheed
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.23-39
Page 23-39

OPEN ACCESS

Cunjia Qiu, Shuang Wang,Hong Liu, Jin Huang
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.41-56
Page 41-56

OPEN ACCESS

E. Mamatha, CS Reddy, Rohit Sharma
journals/acsm/paper/10.3166/ACSM.42.57-74
Page 57-74

OPEN ACCESS

Pingyuan Yang, Xiaoen Wu, Junhua Chen
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.75-101
Page 75-101

OPEN ACCESS

Seshu Kumar Vandrangi, Sampath Emani, KV Sharma, Gurunadh Velidi
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.103-114
Page 103-114

OPEN ACCESS

Ahmed Maati, El Hadj Ouakdi, Laurent Tabourot, Pascale Balland, Mourad Demouche
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.115-127
Page 115-127

OPEN ACCESS

Junjie Ba, Chuntian Su, Yanqing Li
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.129-147
Page 129-147

OPEN ACCESS

Shuang Xi, Shuangshuang Zuo, Ying Liu, Yinlong Zhu, Yutu Yang, Binli Gou
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.149-158
Page 149-158

OPEN ACCESS