Most Read and Cited

Abderrahmane Berkani, Karim Negadi, Tayeb Allaoui, Abdelkader Mezouar, Mouloud Denai
https://doi.org/10.18280/ejee.210217
Page 241-248

OPEN ACCESS

Tianfan Zhang, Zhe Li, Zhihao Chen, Xiao Jing
https://doi.org/10.18280/ejee.210115
Page 99-105

OPEN ACCESS

Daniel Parenden, Hariyanto
https://doi.org/10.18280/ejee.210214
Page 223-227

OPEN ACCESS

Wei Zhao, Yanjun Li, Jiyuan Ren, Sigen Chen, Yiqun Li
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.379-392
Page 379-392

OPEN ACCESS

Vu Trieu Minh, Reza Moezzi, Israel Owe
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.363-377
Page 363-377

OPEN ACCESS

Bhanuprasad Nuthalapati, Umesh Kumar Sinha
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.347-362
Page 347-362

OPEN ACCESS

Herizi Abdelghafour, Bouguerra Abderrahmen, Zeghlache Samir, Rouabhi Riyadh
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.645-657
Page 645-657

OPEN ACCESS

Ling Chen, Wei Han, Yuhui Huang, Xiang Cao, Zikun Xu
https://doi.org/10.18280/ejee.210406
Page 383-392

OPEN ACCESS

Karimulla Peerla Shaik, Syed Karimulla, Shaik Mohammad Irshad, Majahar Hussain Mohammad
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.205-214
Page 205-214

OPEN ACCESS

Derradji Ilhem, Hachelfi Walid, Rahem Djamel
https://doi.org/10.18280/ejee.210104
Page 19-25

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Yi Du, Feng Shi, Qingxin Chen, Yongqiang Wang, Jianzhou Zhao, Qi Li
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.439-453
Page 439-453

OPEN ACCESS

Divya Manukonda, Srinivasa Rao Gorantla
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.589-600
Page 589-600

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

David Krčmařík, Michal Petrů, Reza Moezzi
https://doi.org/10.18280/ejee.210302
Page 273-278

OPEN ACCESS

Yasser M. Aboelazm, Wael E. Wahba, Mohamed A. Moustafa Hassan
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.253-266
Page 253-266

OPEN ACCESS