Archive

R. Amiri, B. Bachir Bouiadjra, A. Amiri, D. C. Haref
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.455-469
Page 455-469

ACCESS

Li Ji, Menglu Wang, Meiling Sun, Wenlei Zhao, Hongmei Wang, Hong Zhang
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.471-479
Page 471-479

ACCESS

Xingui Zhang, Zixing Chen, Nianping Yi, Mingjun Yin
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.495-507
Page 495-507

ACCESS

Gayatri Uppalapati, Srinivasarao Gunji, Ramakrishna Malkapuram
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.509-528
Page 509-528

ACCESS

Zhonghuan Huang, Ziqiang Zhu, Zihu Zhou
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.529-538
Page 529-538

ACCESS

Wei Wang, Kaifan Zhang, Xiaoli Zhou, Changlong Wang, Zekun Huo, Pengfei Ye, Xiuqing Meng
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.539-549
Page 539-549

ACCESS