Archive

Sumit Choudhary, Rajesh Gupta, Abhishek Jain, Sandeep Chaudhary
https://doi.org/10.18280/rcma.310101
Page 1-11

OPEN ACCESS

Naga Venkata Sai Ram Yellapragada, Tara Sasanka Cherukuri, Prabakaran Jayaraman, Sameer Kumar Devarakonda
https://doi.org/10.18280/rcma.310102
Page 13-19

OPEN ACCESS

Daniel-Mkpume Cynthia Chikodi, Obikwelu Daniel Oray Nnamdi, Aigbodion Victor Sunday
https://doi.org/10.18280/rcma.310104
Page 27-32

OPEN ACCESS

Nandure Narayan Rao, Pavuluri M.V. Rao, Samresh Kumar
https://doi.org/10.18280/rcma.310105
Page 33-39

OPEN ACCESS

Ashish Kumar Srivastava, Ambuj Saxena, Nagendra Kumar Maurya, Shashi Prakash Dwivedi
https://doi.org/10.18280/rcma.310107
Page 51-56

OPEN ACCESS

Vishwas Mahesh, Ashutosh Nilabh, Sharnappa Joladarashi, Satyabodh M. Kulkarni
https://doi.org/10.18280/rcma.310108
Page 57-63

OPEN ACCESS