Archive

Andressa Padilha de Oliveira, Giulio Lorenzini, Zeban Shah, Marcos Antonio Klunk, José Eduardo de Carvalho Lima, Luiz Alberto Oliveira Rocha, Nattan Roberto Caetano
https://doi.org/10.18280/ijdne.150501
Page 609-619

OPEN ACCESS

Esther San Sebastián Poch, Urtzi Llano Castresana, Ander de la Fuente Arana
https://doi.org/10.18280/ijdne.150502
Page 621-630

OPEN ACCESS

Siquan Yan, Qiankuan Wang, Hongfei Wang, Shili Qiu, Zhiquan Zeng, Yue Fang
https://doi.org/10.18280/ijdne.150503
Page 631-637

OPEN ACCESS

Silvia Luciani, Gianluca Coccia, Sebastiano Tomassetti, Mariano Pierantozzi, Giovanni Di Nicola
https://doi.org/10.18280/ijdne.150504
Page 639-646

OPEN ACCESS

Sarmad Dashti Latif, Muhammad Shukri Bin Nor Azmi, Ali Najah Ahmed, Chow Ming Fai, Ahmed El-Shafie
https://doi.org/10.18280/ijdne.150505
Page 647-652

OPEN ACCESS

Haddad Louiza, Aouachria Zeroual
https://doi.org/10.18280/ijdne.150507
Page 659-665

OPEN ACCESS

Tingting Shi, Zhihua Chen, Qing Wang, Wei Zhang, Mingming Luo, Ningtao Wang
https://doi.org/10.18280/ijdne.150508
Page 667-675

OPEN ACCESS

Rohith Vaidyanathan, Gururaj Fattepur, Ravi C. Guttal
https://doi.org/10.18280/ijdne.150509
Page 677-684

OPEN ACCESS

Ding Ding, Lin Zhang, Junliang Liu, Feng Chen, Xiurong Si
https://doi.org/10.18280/ijdne.150510
Page 685-689

OPEN ACCESS

Ahmed Shahadha Muneer, Khamis Naba Sayl, Ammar Hatem Kamel
https://doi.org/10.18280/ijdne.150511
Page 691-700

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Akil Loumani, Ahmed Amine Larbi, Ahmed Mediani, Wafa Braham Chaouch, Houcine Moungar, Cherif Tigani, Foullanine Meriama, Abdelkarim Djaber, Ahmed Mohamed Ali Bekada
https://doi.org/10.18280/ijdne.150514
Page 721-728

OPEN ACCESS

Gong Chen, Lei Cai, Lv Zong, Yan Wang, Xin Yuan
https://doi.org/10.18280/ijdne.150515
Page 729-737

OPEN ACCESS

Abu Baker A. Najm, Isam M. Abdulhameed, Sadeq O. Sulaiman
https://doi.org/10.18280/ijdne.150516
Page 739-748

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Oday Qusay Abdulqader, Joan Atheel Ahmed
https://doi.org/10.18280/ijdne.150518
Page 757-762

OPEN ACCESS