Archive

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

S. García-Ayllón, J.L. Miralles
https://doi.org/10.2495/DNE-V9-N2-109-128
Page 109-128

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Guanglei Gao, Guodong Ding, Ang Zhang, Meina Cao, Yuanyuan Zhao, Yanfeng Bao, Yajuan Guo, Minghan Yu, Xu Li
https://doi.org/10.2495/DNE-V9-N2-141-148
Page 141-148

OPEN ACCESS

C.G. Siontorou, F.A. Batzias
https://doi.org/10.2495/DNE-V9-N2-149-164
Page 149-164

OPEN ACCESS