Archive

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Feng Kong, Haiming Shi, Zhiyuan Wei, Changying Liu
https://doi.org/10.3166/EJEE.19.31-42
Page 31-42

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Yinggang Shi, Xinjing Zhang, Jianxing Li, Li Liu, Yongjie Cui
https://doi.org/10.3166/EJEE.19.59-73
Page 59-73

OPEN ACCESS

Geetha Reddy Evuri, Srinivasa Rao Gorantla, T.Rama Subba Reddy
https://doi.org/10.3166/EJEE.19.75-89
Page 75-89

OPEN ACCESS

Taha Ahmed Enany, Mohamed Ahmed Moustafa Hassan, El Said Othman
https://doi.org/10.3166/EJEE.19.91-109
Page 91-109

OPEN ACCESS

Xin Li, Mengwei Liu, Yanlu Feng
https://doi.org/10.3166/EJEE.19.111-125
Page 111-125

OPEN ACCESS