Archive

Lida Darvish Nasab Bandar, Mahdi Mozaffarilegha
https://doi.org/10.18280/ejee.210403
Page 361-365

OPEN ACCESS

Abdelhalim Yahiaoui, Koussaila Iffouzar, Kamal Himour, Kaci Ghedamsi
https://doi.org/10.18280/ejee.210404
Page 367-372

OPEN ACCESS

Ling Chen, Wei Han, Yuhui Huang, Xiang Cao, Zikun Xu
https://doi.org/10.18280/ejee.210406
Page 383-392

OPEN ACCESS