Archive

R.J.Ma, H.S. Zhang
https://doi.org/10.18280/ama_b.600102
Page 25-42

OPEN ACCESS

Ming Yu, Jian Wang, Meng Zhu, JiaShun Luo
https://doi.org/10.18280/ama_b.600103
Page 43-56

OPEN ACCESS

Xiaoyi Deng, Feifei Huangfu
https://doi.org/10.18280/ama_b.600104
Page 57-73

OPEN ACCESS

D. Liu, M. K. He, J. D. Chen
https://doi.org/10.18280/ama_b.600105
Page 74-92

OPEN ACCESS

Jiangsheng Gui, Yuanfeng Chi, Qing Zhang, Xiaoan Bao
https://doi.org/10.18280/ama_b.600106
Page 93-109

OPEN ACCESS

Kang Feng, Lei Chen
https://doi.org/10.18280/ama_b.600107
Page 110-122

OPEN ACCESS

Mingxia Lin, Cuihua Li
https://doi.org/10.18280/ama_b.600108
Page 123-139

OPEN ACCESS

Zuofei Tan, Shenglin Li, Zhaoxia Wang, Yudong Guo, Xiaofu Wei
https://doi.org/10.18280/ama_b.600109
Page 140-160

OPEN ACCESS

Cheng Huang, Yongbo Lv
https://doi.org/10.18280/ama_b.600110
Page 161-173

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jinling Song, Liming Huang, Yan Gao, Haibin Liu
https://doi.org/10.18280/ama_b.600112
Page 189-209

OPEN ACCESS

Jijiang Yu, Yuwen Huang, Chunying Liu
https://doi.org/10.18280/ama_b.600113
Page 210-223

OPEN ACCESS

Duan Hu, Jie Yang, Benxiong Huang
https://doi.org/10.18280/ama_b.600114
Page 224-238

OPEN ACCESS

Kai-song Zhang, Luo Zhong, Lan Tian, Xuan-ya Zhang, Lin Li
https://doi.org/10.18280/ama_b.600115
Page 239-254

OPEN ACCESS