Archive

OPEN ACCESS

Cuixia Miao, Fanxiao Meng
https://doi.org/10.18280/ama_a.540105
Page 64-74

OPEN ACCESS

Peng Xi, Chen Zhongchang, Yu Jiajia
https://doi.org/10.18280/ama_a.540106
Page 75-86

OPEN ACCESS

Jiang Shen, SongGen Tang, Chuanchao Xu
https://doi.org/10.18280/ama_a.540108
Page 106-126

OPEN ACCESS

Palash Dutta, Silpashree Ganju
https://doi.org/10.18280/ama_a.540109
Page 127-141

OPEN ACCESS

Peishu Chen, Yan Chen
https://doi.org/10.18280/ama_a.540110
Page 142-150

OPEN ACCESS