Most Read and Cited

Xiaoping Cao, Yurui Zhang, Bo Wang, Ziyang Liu
https://doi.org/10.18280/i2m.180109
Page 55-62

OPEN ACCESS

Fouzia Ouarhlent, Azeeddine Soudani
https://doi.org/10.18280/i2m.180111
Page 69-74

OPEN ACCESS