Archive

Xianzhong Qin, Gai Yang, Feipeng Cai, Bo Jiang, Hua Chen, Chunhui Tan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a01
Page 119-124

OPEN ACCESS

M. Sulaiman, N. Che Su, N.S. Mohamed
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a03
Page 132-138

OPEN ACCESS

Rikson Siburian, Dewi Ratih, Andriayani, Sabarmin Perangin-Angin, Helmina Sembiring, Minto Supeno, Cristina Simanjuntak, Sri Pratiwi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a04
Page 139-142

OPEN ACCESS

Xiaoping Tian, Jiayu Zhan, Changlong Wang, Xiaowei Cui
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a05
Page 143-148

OPEN ACCESS

Feihua Yang, Yi Zhu, Jun Li, Changlong Wang, Zhenzhen Ren, Xiaowei Cui
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a06
Page 149-154

OPEN ACCESS

Feihua Yang, Xiaoying Liang, Yi Zhu, Changlong Wang, Gaofei Zhao, Xiaowei Cui
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a08
Page 159-164

OPEN ACCESS

A. Samson Myles, O. Savadogo, Kentaro Oishi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i3.a09
Page 165-172

OPEN ACCESS